ชุมชนโกสุมสามัคคี 2

Share Button

ชุมชนโกสุมสามัคคี 2 ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถนน โกสุมรวมใจ แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนโกสุมสามัคคี 2 มีประชากรชายจำนวน 436 คน และประชากรหญิงจำนวน 481 คน รวมเป็น 917 คน

ชุมชนโกสุมสามัคคี 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 232 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 232 หลัง ชุมชนโกสุมสามัคคี 2 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนโกสุมสามัคคี 2

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4

ถนน: โกสุมรวมใจ

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 436 คน

ประชากรหญิง: 481 คน

ประชากรรวม: 917 คน

จำนวนครัวเรือน: 232 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 232 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button