ชุมชนโกสุมสามัคคี 1

Share Button

ชุมชนโกสุมสามัคคี 1 ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถนน โกสุมรวมใจ แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนโกสุมสามัคคี 1 มีประชากรชายจำนวน 389 คน และประชากรหญิงจำนวน 454 คน รวมเป็น 843 คน

ชุมชนโกสุมสามัคคี 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 212 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 210 หลัง ชุมชนโกสุมสามัคคี 1 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนโกสุมสามัคคี 1

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4

ถนน: โกสุมรวมใจ

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 389 คน

ประชากรหญิง: 454 คน

ประชากรรวม: 843 คน

จำนวนครัวเรือน: 212 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 210 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button