ชุมชนโกสุมรวมใจ 2

Share Button

ชุมชนโกสุมรวมใจ 2 ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ซ.20 โกสุมรวมใจ ถนน วิภาวดี – รังสิต แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนโกสุมรวมใจ 2 มีประชากรชายจำนวน 186 คน และประชากรหญิงจำนวน 212 คน รวมเป็น 398 คน

ชุมชนโกสุมรวมใจ 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 99 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 93 หลัง ชุมชนโกสุมรวมใจ 2 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนโกสุมรวมใจ 2

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ซ.20 โกสุมรวมใจ

ถนน: วิภาวดี – รังสิต

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 186 คน

ประชากรหญิง: 212 คน

ประชากรรวม: 398 คน

จำนวนครัวเรือน: 99 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 93 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button