ชุมชนโกสุมรวมใจ 1

Share

ชุมชนโกสุมรวมใจ 1 ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ซ.8-23 โกสุมรวมใจ ถนน โกสุมรวมใจ แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนโกสุมรวมใจ 1 มีประชากรชายจำนวน 372 คน และประชากรหญิงจำนวน 418 คน รวมเป็น 790 คน

ชุมชนโกสุมรวมใจ 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 165 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 141 หลัง ชุมชนโกสุมรวมใจ 1 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนโกสุมรวมใจ 1

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ซ.8-23 โกสุมรวมใจ

ถนน: โกสุมรวมใจ

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 372 คน

ประชากรหญิง: 418 คน

ประชากรรวม: 790 คน

จำนวนครัวเรือน: 165 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 141 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share