ชุมชนโกวบ๊อพัฒนา

Share

ชุมชนโกวบ๊อพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ศาลเจ้าโกวบ๊อ ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวง บุคคโล ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนโกวบ๊อพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 915 คน และประชากรหญิงจำนวน 905 คน รวมเป็น 1,820 คน

ชุมชนโกวบ๊อพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 500 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 430 หลัง ชุมชนโกวบ๊อพัฒนา มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนโกวบ๊อพัฒนา

เขต: ธนบุรี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ศาลเจ้าโกวบ๊อ

ถนน: สมเด็จพระเจ้าตากสิน

แขวง: บุคคโล

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 915 คน

ประชากรหญิง: 905 คน

ประชากรรวม: 1,820 คน

จำนวนครัวเรือน: 500 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 430 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share