ชุมชนแหลมทองพัฒนา

Share Button

ชุมชนแหลมทองพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.พัฒนาการ 28 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนแหลมทองพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 378 คน และประชากรหญิงจำนวน 420 คน รวมเป็น 798 คน

ชุมชนแหลมทองพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 140 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 72 หลัง ชุมชนแหลมทองพัฒนา มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแหลมทองพัฒนา

เขต: สวนหลวง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.พัฒนาการ 28

ถนน: พัฒนาการ

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 378 คน

ประชากรหญิง: 420 คน

ประชากรรวม: 798 คน

จำนวนครัวเรือน: 140 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 72 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button