ชุมชนแสนสบาย-แสนสุข

Share Button

ชุมชนแสนสบาย-แสนสุข ตั้งอยู่ในเขตคลองเตย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.แสนสบาย ถนน  แขวง คลองเตย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนแสนสบาย-แสนสุข มีประชากรชายจำนวน 1,000 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,179 คน รวมเป็น 2,179 คน

ชุมชนแสนสบาย-แสนสุข มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 565 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 565 หลัง ชุมชนแสนสบาย-แสนสุข มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแสนสบาย-แสนสุข

เขต: คลองเตย

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.แสนสบาย

ถนน: 

แขวง: คลองเตย

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 1,000 คน

ประชากรหญิง: 1,179 คน

ประชากรรวม: 2,179 คน

จำนวนครัวเรือน: 565 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 565 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button