ชุมชนแสนตอ

Share Button

ชุมชนแสนตอ ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2543

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ท่าข้าม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนแสนตอ มีประชากรชายจำนวน 87 คน และประชากรหญิงจำนวน 99 คน รวมเป็น 186 คน

ชุมชนแสนตอ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 46 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 40 หลัง ชุมชนแสนตอ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแสนตอ

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2543

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: ท่าข้าม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 87 คน

ประชากรหญิง: 99 คน

ประชากรรวม: 186 คน

จำนวนครัวเรือน: 46 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 40 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button