ชุมชนแสงหิรัญ

Share

ชุมชนแสงหิรัญ ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 15 ซ.แสงหิรัญ ถนน เพชรเกษม แขวง บางหว้า ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนแสงหิรัญ มีประชากรชายจำนวน 177 คน และประชากรหญิงจำนวน 193 คน รวมเป็น 370 คน

ชุมชนแสงหิรัญ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 81 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 80 หลัง ชุมชนแสงหิรัญ มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแสงหิรัญ

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 15 ซ.แสงหิรัญ

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: บางหว้า

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 177 คน

ประชากรหญิง: 193 คน

ประชากรรวม: 370 คน

จำนวนครัวเรือน: 81 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 80 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share