ชุมชนแสงสันติ

Share Button

ชุมชนแสงสันติ ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.พัฒนาการ 20 แยก 8 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนแสงสันติ มีประชากรชายจำนวน 285 คน และประชากรหญิงจำนวน 295 คน รวมเป็น 580 คน

ชุมชนแสงสันติ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 101 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 68 หลัง ชุมชนแสงสันติ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแสงสันติ

เขต: สวนหลวง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.พัฒนาการ 20 แยก 8

ถนน: พัฒนาการ

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 285 คน

ประชากรหญิง: 295 คน

ประชากรรวม: 580 คน

จำนวนครัวเรือน: 101 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 68 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button