ชุมชนแสงศิริ

Share Button

ชุมชนแสงศิริ ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ซ.เพชรเกษม112 ถนน – แขวง หนองค้างพลู ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนแสงศิริ มีประชากรชายจำนวน 337 คน และประชากรหญิงจำนวน 352 คน รวมเป็น 689 คน

ชุมชนแสงศิริ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 122 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 122 หลัง ชุมชนแสงศิริ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแสงศิริ

เขต: หนองแขม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3 ซ.เพชรเกษม112

ถนน: –

แขวง: หนองค้างพลู

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 337 คน

ประชากรหญิง: 352 คน

ประชากรรวม: 689 คน

จำนวนครัวเรือน: 122 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 122 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button