ชุมชนแสงวิมาน

Share Button

ชุมชนแสงวิมาน ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ถนน ราษฎร์อุทิศ แขวง แสนแสบ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแสงวิมาน มีประชากรชายจำนวน 211 คน และประชากรหญิงจำนวน 234 คน รวมเป็น 445 คน

ชุมชนแสงวิมาน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 77 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 77 หลัง ชุมชนแสงวิมาน มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแสงวิมาน

เขต: มีนบุรี

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1

ถนน: ราษฎร์อุทิศ

แขวง: แสนแสบ

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 211 คน

ประชากรหญิง: 234 คน

ประชากรรวม: 445 คน

จำนวนครัวเรือน: 77 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 77 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button