ชุมชนแสงมณี

Share Button

ชุมชนแสงมณี ตั้งอยู่ในเขตสะพานสูง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ถ.ราษฎร์พัฒนา ถนน – แขวง สะพานสูง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแสงมณี มีประชากรชายจำนวน 294 คน และประชากรหญิงจำนวน 300 คน รวมเป็น 594 คน

ชุมชนแสงมณี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 80 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 75 หลัง ชุมชนแสงมณี มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแสงมณี

เขต: สะพานสูง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8 ถ.ราษฎร์พัฒนา

ถนน: –

แขวง: สะพานสูง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 294 คน

ประชากรหญิง: 300 คน

ประชากรรวม: 594 คน

จำนวนครัวเรือน: 80 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 75 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button