ชุมชนแสงธรรมคลองมณี

Share Button

ชุมชนแสงธรรมคลองมณี ตั้งอยู่ในเขตสะพานสูง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ถนน ราษฎร์พัฒนา แขวง สะพานสูง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแสงธรรมคลองมณี มีประชากรชายจำนวน 219 คน และประชากรหญิงจำนวน 235 คน รวมเป็น 454 คน

ชุมชนแสงธรรมคลองมณี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 98 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 93 หลัง ชุมชนแสงธรรมคลองมณี มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแสงธรรมคลองมณี

เขต: สะพานสูง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2

ถนน: ราษฎร์พัฒนา

แขวง: สะพานสูง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 219 คน

ประชากรหญิง: 235 คน

ประชากรรวม: 454 คน

จำนวนครัวเรือน: 98 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 93 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button