ชุมชนแสงทอง

Share Button

ชุมชนแสงทอง ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 91,89 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางอ้อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนแสงทอง มีประชากรชายจำนวน 900 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,069 คน รวมเป็น 1,969 คน

ชุมชนแสงทอง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 345 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 258 หลัง ชุมชนแสงทอง มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแสงทอง

เขต: บางพลัด

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จรัญสนิทวงศ์ 91,89

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บางอ้อ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 900 คน

ประชากรหญิง: 1,069 คน

ประชากรรวม: 1,969 คน

จำนวนครัวเรือน: 345 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 258 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button