ชุมชนแสงจันทร์ใน

Share Button

ชุมชนแสงจันทร์ใน ตั้งอยู่ในเขตสาทร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ 24 ซ.บำเพ็ญกุศล ถนน จันทน์ แขวง ทุ่งวัดดอน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนแสงจันทร์ใน มีประชากรชายจำนวน 373 คน และประชากรหญิงจำนวน 417 คน รวมเป็น 790 คน

ชุมชนแสงจันทร์ใน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 174 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 158 หลัง ชุมชนแสงจันทร์ใน มีกรรมการชุมชน 13 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแสงจันทร์ใน

เขต: สาทร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: 24 ซ.บำเพ็ญกุศล

ถนน: จันทน์

แขวง: ทุ่งวัดดอน

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 373 คน

ประชากรหญิง: 417 คน

ประชากรรวม: 790 คน

จำนวนครัวเรือน: 174 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 158 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 13 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button