ชุมชนแย้มสรวล

Share Button

ชุมชนแย้มสรวล ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วชิรธรรมสาธิต 34 ถนน สุขุมวิท 101/1 แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนแย้มสรวล มีประชากรชายจำนวน 285 คน และประชากรหญิงจำนวน 391 คน รวมเป็น 676 คน

ชุมชนแย้มสรวล มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 350 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 280 หลัง ชุมชนแย้มสรวล มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแย้มสรวล

เขต: พระโขนง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วชิรธรรมสาธิต 34

ถนน: สุขุมวิท 101/1

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 285 คน

ประชากรหญิง: 391 คน

ประชากรรวม: 676 คน

จำนวนครัวเรือน: 350 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 280 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button