ชุมชนแย้มผกาสามัคคี หมู่ 13

Share Button

ชุมชนแย้มผกาสามัคคี หมู่ 13 ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 13 ถนน -0 แขวง หนองแขม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนแย้มผกาสามัคคี หมู่ 13 มีประชากรชายจำนวน 141 คน และประชากรหญิงจำนวน 141 คน รวมเป็น 282 คน

ชุมชนแย้มผกาสามัคคี หมู่ 13 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 78 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 63 หลัง ชุมชนแย้มผกาสามัคคี หมู่ 13 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแย้มผกาสามัคคี หมู่ 13

เขต: หนองแขม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 13

ถนน: -0

แขวง: หนองแขม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 141 คน

ประชากรหญิง: 141 คน

ประชากรรวม: 282 คน

จำนวนครัวเรือน: 78 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 63 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button