ชุมชนแม่บ้านร่วมใจพัฒนา

Share Button

ชุมชนแม่บ้านร่วมใจพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ซ. พหลโยธิน 52 ถนน พหลโยธิน แขวง คลองถนน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนแม่บ้านร่วมใจพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 167 คน และประชากรหญิงจำนวน 181 คน รวมเป็น 348 คน

ชุมชนแม่บ้านร่วมใจพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 89 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 82 หลัง ชุมชนแม่บ้านร่วมใจพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแม่บ้านร่วมใจพัฒนา

เขต: สายไหม

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6 ซ. พหลโยธิน 52

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: คลองถนน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 167 คน

ประชากรหญิง: 181 คน

ประชากรรวม: 348 คน

จำนวนครัวเรือน: 89 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 82 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button