ชุมชนแม่นยำ

Share Button

ชุมชนแม่นยำ ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 13 ถนน เทอดไท แขวง บางหว้า ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนแม่นยำ มีประชากรชายจำนวน 70 คน และประชากรหญิงจำนวน 50 คน รวมเป็น 120 คน

ชุมชนแม่นยำ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 60 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 50 หลัง ชุมชนแม่นยำ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแม่นยำ

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 13

ถนน: เทอดไท

แขวง: บางหว้า

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 70 คน

ประชากรหญิง: 50 คน

ประชากรรวม: 120 คน

จำนวนครัวเรือน: 60 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 50 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button