ชุมชนแม่ทองก้อน

Share Button

ชุมชนแม่ทองก้อน ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ถนน สรงประภา แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนแม่ทองก้อน มีประชากรชายจำนวน 217 คน และประชากรหญิงจำนวน 322 คน รวมเป็น 539 คน

ชุมชนแม่ทองก้อน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 168 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 145 หลัง ชุมชนแม่ทองก้อน มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแม่ทองก้อน

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1

ถนน: สรงประภา

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 217 คน

ประชากรหญิง: 322 คน

ประชากรรวม: 539 คน

จำนวนครัวเรือน: 168 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 145 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button