ชุมชนแฟลต 23-24

Share Button

ชุมชนแฟลต 23-24 ตั้งอยู่ในเขตคลองเตย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ แฟลตเคหะชุมชนลองเตย ถนน อาจณรงค์ แขวง คลองเตย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนแฟลต 23-24 มีประชากรชายจำนวน 600 คน และประชากรหญิงจำนวน 600 คน รวมเป็น 1,200 คน

ชุมชนแฟลต 23-24 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 430 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 430 หลัง ชุมชนแฟลต 23-24 มีกรรมการชุมชน 21 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแฟลต 23-24

เขต: คลองเตย

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: แฟลตเคหะชุมชนลองเตย

ถนน: อาจณรงค์

แขวง: คลองเตย

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 600 คน

ประชากรหญิง: 600 คน

ประชากรรวม: 1,200 คน

จำนวนครัวเรือน: 430 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 430 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 21 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button