ชุมชนแฟลต 11-18

Share Button

ชุมชนแฟลต 11-18 ตั้งอยู่ในเขตคลองเตย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ เคหะ คลองเตย 3 ถนน – แขวง คลองเตย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนแฟลต 11-18 มีประชากรชายจำนวน 3,500 คน และประชากรหญิงจำนวน 3,500 คน รวมเป็น 7,000 คน

ชุมชนแฟลต 11-18 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,440 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 1,440 หลัง ชุมชนแฟลต 11-18 มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแฟลต 11-18

เขต: คลองเตย

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: เคหะ คลองเตย 3

ถนน: –

แขวง: คลองเตย

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 3,500 คน

ประชากรหญิง: 3,500 คน

ประชากรรวม: 7,000 คน

จำนวนครัวเรือน: 1,440 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 1,440 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button