ชุมชนแฟลต 1-10

Share Button

ชุมชนแฟลต 1-10 ตั้งอยู่ในเขตคลองเตย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ แฟลตเคหะชุมชนลองเตย ถนน อาจณรงค์ แขวง คลองเตย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนแฟลต 1-10 มีประชากรชายจำนวน 4,000 คน และประชากรหญิงจำนวน 4,390 คน รวมเป็น 8,390 คน

ชุมชนแฟลต 1-10 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,098 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 2,098 หลัง ชุมชนแฟลต 1-10 มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแฟลต 1-10

เขต: คลองเตย

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: แฟลตเคหะชุมชนลองเตย

ถนน: อาจณรงค์

แขวง: คลองเตย

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 4,000 คน

ประชากรหญิง: 4,390 คน

ประชากรรวม: 8,390 คน

จำนวนครัวเรือน: 2,098 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 2,098 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button