ชุมชนแฟลตสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน

Share Button

ชุมชนแฟลตสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน ตั้งอยู่ในเขตปทุมวัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ 1775 ซ.จุฬา 5 ถนน พระราม 4 แขวง วังใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนแฟลตสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน มีประชากรชายจำนวน 297 คน และประชากรหญิงจำนวน 220 คน รวมเป็น 517 คน

ชุมชนแฟลตสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 186 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 186 หลัง ชุมชนแฟลตสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแฟลตสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน

เขต: ปทุมวัน

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: 1775 ซ.จุฬา 5

ถนน: พระราม 4

แขวง: วังใหม่

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 297 คน

ประชากรหญิง: 220 คน

ประชากรรวม: 517 คน

จำนวนครัวเรือน: 186 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 186 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button