ชุมชนแฟลตสถานีตำรวจนครบาลพญาไท

Share Button

ชุมชนแฟลตสถานีตำรวจนครบาลพญาไท ตั้งอยู่ในเขตราชเทวี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2550

ชุมชนตั้งอยู่ที่ 320 ถนน ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนแฟลตสถานีตำรวจนครบาลพญาไท มีประชากรชายจำนวน 520 คน และประชากรหญิงจำนวน 336 คน รวมเป็น 856 คน

ชุมชนแฟลตสถานีตำรวจนครบาลพญาไท มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 294 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 1 หลัง ชุมชนแฟลตสถานีตำรวจนครบาลพญาไท มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแฟลตสถานีตำรวจนครบาลพญาไท

เขต: ราชเทวี

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2550

สถานที่ตั้งชุมชน: 320

ถนน: ศรีอยุธยา

แขวง: ทุ่งพญาไท

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 520 คน

ประชากรหญิง: 336 คน

ประชากรรวม: 856 คน

จำนวนครัวเรือน: 294 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 1 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button