ชุมชนแฟลตลือชา

Share Button

ชุมชนแฟลตลือชา ตั้งอยู่ในเขตพญาไท ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยพหลโยธิน 1 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนแฟลตลือชา มีประชากรชายจำนวน 2,384 คน และประชากรหญิงจำนวน 2,816 คน รวมเป็น 5,200 คน

ชุมชนแฟลตลือชา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 4,812 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 4,218 หลัง ชุมชนแฟลตลือชา มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแฟลตลือชา

เขต: พญาไท

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยพหลโยธิน 1

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: สามเสนใน

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 2,384 คน

ประชากรหญิง: 2,816 คน

ประชากรรวม: 5,200 คน

จำนวนครัวเรือน: 4,812 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 4,218 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button