ชุมชนแฟลตตำรวจอิสระ

Share

ชุมชนแฟลตตำรวจอิสระ ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนแฟลตตำรวจอิสระ มีประชากรชายจำนวน 104 คน และประชากรหญิงจำนวน 110 คน รวมเป็น 214 คน

ชุมชนแฟลตตำรวจอิสระ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 81 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 81 หลัง ชุมชนแฟลตตำรวจอิสระ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแฟลตตำรวจอิสระ

เขต: หลักสี่

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 104 คน

ประชากรหญิง: 110 คน

ประชากรรวม: 214 คน

จำนวนครัวเรือน: 81 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 81 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share