ชุมชนแฟลตตำรวจส่วนกลางวิภาวดี

Share Button

ชุมชนแฟลตตำรวจส่วนกลางวิภาวดี ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ลาดยาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนแฟลตตำรวจส่วนกลางวิภาวดี มีประชากรชายจำนวน 600 คน และประชากรหญิงจำนวน 765 คน รวมเป็น 1,365 คน

ชุมชนแฟลตตำรวจส่วนกลางวิภาวดี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 600 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 600 หลัง ชุมชนแฟลตตำรวจส่วนกลางวิภาวดี มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแฟลตตำรวจส่วนกลางวิภาวดี

เขต: จตุจักร

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: ลาดยาว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 600 คน

ประชากรหญิง: 765 คน

ประชากรรวม: 1,365 คน

จำนวนครัวเรือน: 600 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 600 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button