ชุมชนแฟลตตำรวจส่วนกลาง ทุ่งสองห้อง

Share Button

ชุมชนแฟลตตำรวจส่วนกลาง ทุ่งสองห้อง ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ซ.วิภาวดีรังสิต 27 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนแฟลตตำรวจส่วนกลาง ทุ่งสองห้อง มีประชากรชายจำนวน 1,550 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,750 คน รวมเป็น 3,300 คน

ชุมชนแฟลตตำรวจส่วนกลาง ทุ่งสองห้อง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 918 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 918 หลัง ชุมชนแฟลตตำรวจส่วนกลาง ทุ่งสองห้อง มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแฟลตตำรวจส่วนกลาง ทุ่งสองห้อง

เขต: หลักสี่

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5 ซ.วิภาวดีรังสิต 27

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 1,550 คน

ประชากรหญิง: 1,750 คน

ประชากรรวม: 3,300 คน

จำนวนครัวเรือน: 918 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 918 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button