ชุมชนแฟลตตำรวจส่วนกลางเฉลิมลาภ

Share Button

ชุมชนแฟลตตำรวจส่วนกลางเฉลิมลาภ ตั้งอยู่ในเขตพญาไท ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2551

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.พหลโยธิน 6 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนแฟลตตำรวจส่วนกลางเฉลิมลาภ มีประชากรชายจำนวน 646 คน และประชากรหญิงจำนวน 830 คน รวมเป็น 1,476 คน

ชุมชนแฟลตตำรวจส่วนกลางเฉลิมลาภ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 566 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 730 หลัง ชุมชนแฟลตตำรวจส่วนกลางเฉลิมลาภ มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแฟลตตำรวจส่วนกลางเฉลิมลาภ

เขต: พญาไท

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2551

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.พหลโยธิน 6

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: สามเสนใน

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 646 คน

ประชากรหญิง: 830 คน

ประชากรรวม: 1,476 คน

จำนวนครัวเรือน: 566 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 730 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button