ชุมชนแฟลตตำรวจส่วนกลางลาดยาว

Share Button

ชุมชนแฟลตตำรวจส่วนกลางลาดยาว ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ลาดยาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนแฟลตตำรวจส่วนกลางลาดยาว มีประชากรชายจำนวน 400 คน และประชากรหญิงจำนวน 470 คน รวมเป็น 870 คน

ชุมชนแฟลตตำรวจส่วนกลางลาดยาว มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 400 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 400 หลัง ชุมชนแฟลตตำรวจส่วนกลางลาดยาว มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแฟลตตำรวจส่วนกลางลาดยาว

เขต: จตุจักร

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: ลาดยาว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 400 คน

ประชากรหญิง: 470 คน

ประชากรรวม: 870 คน

จำนวนครัวเรือน: 400 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 400 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button