ชุมชนแฟลตครอบครัว สน.บางรัก

Share Button

ชุมชนแฟลตครอบครัว สน.บางรัก ตั้งอยู่ในเขตบางรัก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ แฟลต สน.บางรัก ถนน นเรศ แขวง สี่พระยา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนแฟลตครอบครัว สน.บางรัก มีประชากรชายจำนวน 267 คน และประชากรหญิงจำนวน 249 คน รวมเป็น 516 คน

ชุมชนแฟลตครอบครัว สน.บางรัก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 193 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 154 หลัง ชุมชนแฟลตครอบครัว สน.บางรัก มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแฟลตครอบครัว สน.บางรัก

เขต: บางรัก

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: แฟลต สน.บางรัก

ถนน: นเรศ

แขวง: สี่พระยา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 267 คน

ประชากรหญิง: 249 คน

ประชากรรวม: 516 คน

จำนวนครัวเรือน: 193 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 154 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button