ชุมชนแฟลตการรถไฟ(วัดดวงแข)

Share Button

ชุมชนแฟลตการรถไฟ(วัดดวงแข) ตั้งอยู่ในเขตปทุมวัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่ วัดดวงแข ถนน จรัสเมือง แขวง รองเมือง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนแฟลตการรถไฟ(วัดดวงแข) มีประชากรชายจำนวน 108 คน และประชากรหญิงจำนวน 107 คน รวมเป็น 215 คน

ชุมชนแฟลตการรถไฟ(วัดดวงแข) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 176 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 176 หลัง ชุมชนแฟลตการรถไฟ(วัดดวงแข) มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแฟลตการรถไฟ(วัดดวงแข)

เขต: ปทุมวัน

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: วัดดวงแข

ถนน: จรัสเมือง

แขวง: รองเมือง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 108 คน

ประชากรหญิง: 107 คน

ประชากรรวม: 215 คน

จำนวนครัวเรือน: 176 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 176 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button