ชุมชนแผ่นดินทองเจริญดำริ

Share

ชุมชนแผ่นดินทองเจริญดำริ ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ซ.เจริญดำริ ถนน เชื่อมสัมพันธ์ แขวง กระทุ่มราย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองเจริญดำริ มีประชากรชายจำนวน 184 คน และประชากรหญิงจำนวน 194 คน รวมเป็น 378 คน

ชุมชนแผ่นดินทองเจริญดำริ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 82 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 72 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองเจริญดำริ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองเจริญดำริ

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 2 ซ.เจริญดำริ

ถนน: เชื่อมสัมพันธ์

แขวง: กระทุ่มราย

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 184 คน

ประชากรหญิง: 194 คน

ประชากรรวม: 378 คน

จำนวนครัวเรือน: 82 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 72 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share