ชุมชนแผ่นดินทองฮาซานุดดีน

Share Button

ชุมชนแผ่นดินทองฮาซานุดดีน ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนฮาซานุดดีน ถนน ผดุงพันธ์ แขวง หนองจอก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองฮาซานุดดีน มีประชากรชายจำนวน 377 คน และประชากรหญิงจำนวน 308 คน รวมเป็น 685 คน

ชุมชนแผ่นดินทองฮาซานุดดีน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 80 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 80 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองฮาซานุดดีน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองฮาซานุดดีน

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนฮาซานุดดีน

ถนน: ผดุงพันธ์

แขวง: หนองจอก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 377 คน

ประชากรหญิง: 308 คน

ประชากรรวม: 685 คน

จำนวนครัวเรือน: 80 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 80 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button