ชุมชนแผ่นดินทองอินดารุ้ลมีนา

Share Button

ชุมชนแผ่นดินทองอินดารุ้ลมีนา ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ซ.สุเหร่าหะยีมีนา ถนน สังฆสันติสุข แขวง กระทุ่มราย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองอินดารุ้ลมีนา มีประชากรชายจำนวน 272 คน และประชากรหญิงจำนวน 283 คน รวมเป็น 555 คน

ชุมชนแผ่นดินทองอินดารุ้ลมีนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 104 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 91 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองอินดารุ้ลมีนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองอินดารุ้ลมีนา

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ซ.สุเหร่าหะยีมีนา

ถนน: สังฆสันติสุข

แขวง: กระทุ่มราย

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 272 คน

ประชากรหญิง: 283 คน

ประชากรรวม: 555 คน

จำนวนครัวเรือน: 104 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 91 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button