ชุมชนแผ่นดินทองอัล – ยามีอะห์ (ลำอีรั้ว)

Share Button

ชุมชนแผ่นดินทองอัล – ยามีอะห์ (ลำอีรั้ว) ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ซ.ลำอีรั้ว ถนน เชื่อมสัมพันธ์ แขวง โคกแฝด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองอัล – ยามีอะห์ (ลำอีรั้ว) มีประชากรชายจำนวน 308 คน และประชากรหญิงจำนวน 356 คน รวมเป็น 664 คน

ชุมชนแผ่นดินทองอัล – ยามีอะห์ (ลำอีรั้ว) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 127 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 120 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองอัล – ยามีอะห์ (ลำอีรั้ว) มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองอัล – ยามีอะห์ (ลำอีรั้ว)

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7 ซ.ลำอีรั้ว

ถนน: เชื่อมสัมพันธ์

แขวง: โคกแฝด

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 308 คน

ประชากรหญิง: 356 คน

ประชากรรวม: 664 คน

จำนวนครัวเรือน: 127 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 120 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button