ชุมชนแผ่นดินทองอัลเราะห์มาน

Share Button

ชุมชนแผ่นดินทองอัลเราะห์มาน ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 13 มัสยิดอัลเราะห์มาน ถนน หนองปลาหมอ แขวง หนองจอก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองอัลเราะห์มาน มีประชากรชายจำนวน 114 คน และประชากรหญิงจำนวน 135 คน รวมเป็น 249 คน

ชุมชนแผ่นดินทองอัลเราะห์มาน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 76 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 76 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองอัลเราะห์มาน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองอัลเราะห์มาน

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 13 มัสยิดอัลเราะห์มาน

ถนน: หนองปลาหมอ

แขวง: หนองจอก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 114 คน

ประชากรหญิง: 135 คน

ประชากรรวม: 249 คน

จำนวนครัวเรือน: 76 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 76 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button