ชุมชนแผ่นดินทองอัลฮุดา

Share Button

ชุมชนแผ่นดินทองอัลฮุดา ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ถนน มิตรไมตรี แขวง หนองจอก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองอัลฮุดา มีประชากรชายจำนวน 381 คน และประชากรหญิงจำนวน 386 คน รวมเป็น 767 คน

ชุมชนแผ่นดินทองอัลฮุดา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 142 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 142 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองอัลฮุดา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองอัลฮุดา

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9

ถนน: มิตรไมตรี

แขวง: หนองจอก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 381 คน

ประชากรหญิง: 386 คน

ประชากรรวม: 767 คน

จำนวนครัวเรือน: 142 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 142 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button