ชุมชนแผ่นดินทองอัลฮิดายะห์

Share Button

ชุมชนแผ่นดินทองอัลฮิดายะห์ ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 14 มัสยิดอัลฮิดายะห์ ซ.ร.ร.ลำบุหรี่พอง ถนน ลำบุหรี่พวง แขวง คลองสิบ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองอัลฮิดายะห์ มีประชากรชายจำนวน 315 คน และประชากรหญิงจำนวน 359 คน รวมเป็น 674 คน

ชุมชนแผ่นดินทองอัลฮิดายะห์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 116 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 116 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองอัลฮิดายะห์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองอัลฮิดายะห์

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 14 มัสยิดอัลฮิดายะห์ ซ.ร.ร.ลำบุหรี่พอง

ถนน: ลำบุหรี่พวง

แขวง: คลองสิบ

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 315 คน

ประชากรหญิง: 359 คน

ประชากรรวม: 674 คน

จำนวนครัวเรือน: 116 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 116 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button