ชุมชนแผ่นดินทองอัลฮาดีย์

Share Button

ชุมชนแผ่นดินทองอัลฮาดีย์ ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ถนน สังฆสันติสุข แขวง กระทุ่มราย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองอัลฮาดีย์ มีประชากรชายจำนวน 242 คน และประชากรหญิงจำนวน 249 คน รวมเป็น 491 คน

ชุมชนแผ่นดินทองอัลฮาดีย์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 126 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 109 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองอัลฮาดีย์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองอัลฮาดีย์

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6

ถนน: สังฆสันติสุข

แขวง: กระทุ่มราย

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 242 คน

ประชากรหญิง: 249 คน

ประชากรรวม: 491 คน

จำนวนครัวเรือน: 126 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 109 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button