ชุมชนแผ่นดินทองออมสินพัฒนา

Share Button

ชุมชนแผ่นดินทองออมสินพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ซ.ออมสิน ถนน เลียบวารี แขวง กระทุ่มราย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองออมสินพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 104 คน และประชากรหญิงจำนวน 111 คน รวมเป็น 215 คน

ชุมชนแผ่นดินทองออมสินพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 45 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 39 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองออมสินพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองออมสินพัฒนา

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1 ซ.ออมสิน

ถนน: เลียบวารี

แขวง: กระทุ่มราย

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 104 คน

ประชากรหญิง: 111 คน

ประชากรรวม: 215 คน

จำนวนครัวเรือน: 45 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 39 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button