ชุมชนแผ่นดินทองหมู่ 2 คู้ฝั่งเหนือ (สื่อสันติ)

Share Button

ชุมชนแผ่นดินทองหมู่ 2 คู้ฝั่งเหนือ (สื่อสันติ) ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนสื่อสันติ ถนน มิตรไมตรี แขวง คู้ฝั่งเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองหมู่ 2 คู้ฝั่งเหนือ (สื่อสันติ) มีประชากรชายจำนวน 200 คน และประชากรหญิงจำนวน 187 คน รวมเป็น 387 คน

ชุมชนแผ่นดินทองหมู่ 2 คู้ฝั่งเหนือ (สื่อสันติ) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 63 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 59 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองหมู่ 2 คู้ฝั่งเหนือ (สื่อสันติ) มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองหมู่ 2 คู้ฝั่งเหนือ (สื่อสันติ)

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนสื่อสันติ

ถนน: มิตรไมตรี

แขวง: คู้ฝั่งเหนือ

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 200 คน

ประชากรหญิง: 187 คน

ประชากรรวม: 387 คน

จำนวนครัวเรือน: 63 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 59 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button