ชุมชนแผ่นดินทองสุกกาทอง

Share

ชุมชนแผ่นดินทองสุกกาทอง ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 11 ซ.สุกกาทอง ถนน เลียบวารี แขวง โคกแฝด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองสุกกาทอง มีประชากรชายจำนวน 196 คน และประชากรหญิงจำนวน 204 คน รวมเป็น 400 คน

ชุมชนแผ่นดินทองสุกกาทอง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 62 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 59 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองสุกกาทอง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองสุกกาทอง

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 11 ซ.สุกกาทอง

ถนน: เลียบวารี

แขวง: โคกแฝด

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 196 คน

ประชากรหญิง: 204 คน

ประชากรรวม: 400 คน

จำนวนครัวเรือน: 62 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 59 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share