ชุมชนแผ่นดินทองสะฟีรุสลาม

Share Button

ชุมชนแผ่นดินทองสะฟีรุสลาม ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสะฟีรุสลาม ถนน คู้ – คลองสิบ แขวง คลองสิบ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองสะฟีรุสลาม มีประชากรชายจำนวน 230 คน และประชากรหญิงจำนวน 260 คน รวมเป็น 490 คน

ชุมชนแผ่นดินทองสะฟีรุสลาม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 117 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 117 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองสะฟีรุสลาม มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองสะฟีรุสลาม

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสะฟีรุสลาม

ถนน: คู้ – คลองสิบ

แขวง: คลองสิบ

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 230 คน

ประชากรหญิง: 260 คน

ประชากรรวม: 490 คน

จำนวนครัวเรือน: 117 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 117 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button