ชุมชนแผ่นดินทองศิริวังพัฒนา

Share

ชุมชนแผ่นดินทองศิริวังพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ซ.ศิริวัง ถนน สุวินทวงศ์ แขวง ลำผักชี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองศิริวังพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 495 คน และประชากรหญิงจำนวน 465 คน รวมเป็น 960 คน

ชุมชนแผ่นดินทองศิริวังพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 100 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 85 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองศิริวังพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองศิริวังพัฒนา

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 10 ซ.ศิริวัง

ถนน: สุวินทวงศ์

แขวง: ลำผักชี

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 495 คน

ประชากรหญิง: 465 คน

ประชากรรวม: 960 คน

จำนวนครัวเรือน: 100 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 85 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share