ชุมชนแผ่นดินทองวัดแสนเกษม

Share Button

ชุมชนแผ่นดินทองวัดแสนเกษม ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดแสนเกษม ถนน คลองสิบสาม แขวง คลองสิบสอง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองวัดแสนเกษม มีประชากรชายจำนวน 346 คน และประชากรหญิงจำนวน 340 คน รวมเป็น 686 คน

ชุมชนแผ่นดินทองวัดแสนเกษม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 115 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 184 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองวัดแสนเกษม มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองวัดแสนเกษม

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดแสนเกษม

ถนน: คลองสิบสาม

แขวง: คลองสิบสอง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 346 คน

ประชากรหญิง: 340 คน

ประชากรรวม: 686 คน

จำนวนครัวเรือน: 115 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 184 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button