ชุมชนแผ่นดินทองวัดสามง่าม

Share Button

ชุมชนแผ่นดินทองวัดสามง่าม ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2544

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ถนน คู้-คลองสิบ แขวง คู้ฝั่งเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองวัดสามง่าม มีประชากรชายจำนวน 177 คน และประชากรหญิงจำนวน 180 คน รวมเป็น 357 คน

ชุมชนแผ่นดินทองวัดสามง่าม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 164 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 149 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองวัดสามง่าม มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองวัดสามง่าม

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2544

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8

ถนน: คู้-คลองสิบ

แขวง: คู้ฝั่งเหนือ

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 177 คน

ประชากรหญิง: 180 คน

ประชากรรวม: 357 คน

จำนวนครัวเรือน: 164 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 149 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button