ชุมชนแผ่นดินทองวัดลำพะอง

Share Button

ชุมชนแผ่นดินทองวัดลำพะอง ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ซ.วัดลำพะอง ถนน สังฆประชานุสรณ์ แขวง ลำผักชี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองวัดลำพะอง มีประชากรชายจำนวน 490 คน และประชากรหญิงจำนวน 510 คน รวมเป็น 1,000 คน

ชุมชนแผ่นดินทองวัดลำพะอง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 200 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 160 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองวัดลำพะอง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองวัดลำพะอง

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7 ซ.วัดลำพะอง

ถนน: สังฆประชานุสรณ์

แขวง: ลำผักชี

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 490 คน

ประชากรหญิง: 510 คน

ประชากรรวม: 1,000 คน

จำนวนครัวเรือน: 200 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 160 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button